Borvilág webáruház webáruház

Ön elmúlt már 18 éves?

Adatkezelési tájékoztató


A borvilag.hu internetes honlap („Honlap”) elkötelezett ügyfelei („Ügyfél”) személyes adatainak védelmében és fontosnak tartja, hogy Ügyfelei személyes adatait bizalmasan kezelje, és megtegyen minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Honlap adatkezelőjének és az adatkezelő képviselőjének megnevezése, elérhetőségei:

 • Cégnév: Premium Winery Borkereskedelmi Kft..
 • Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5.
 • Adószám: 26587640-2-42
 • Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 333661
 • Elektronikus elérhetőség: info@borvilag.hu ugyfelszolgalat@borvilag.hu

Az Adatkezelő a Honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel Honlapon keresztül.

Amennyiben a Tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen és vagy telefonon:

Személyes kapcsolattartó:

Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 1. A kezelendő adatok:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett Honlapon az online vásárlás („Vásárlás”) érdekében forgalmazott termékek vonatkozásában megrendelések és az ezzel kapcsolatos megrendelések módosítása, szállítása és teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó árak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése és az Ügyféllel való kapcsolattartást céljából kezelheti az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat. Ezen adatok név, számlázási és szállítási adatok, e-mail cím, telefonszám valamint a későbbi belépéshez egyedi azonosító és szükséges jelszó („Adatok”)

 

 1. Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja: elsősorban a Honlapon, mint webshopban leadott megrendelések teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, szavatossági és egyéb jogi igények kezelése, az Ügyféllel/vevővel való kapcsolattartás, melynek érdekében az Adatkezelő az Adatokat kezeli. Az Adatkezelő a vásárlás/megrendelés („Megrendelés”) igénybe vételének lehetőségét regisztrációhoz köti, melynek során az Ügyfél Adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Honlapon kínált szolgáltatás igénybevételéhez az Adatok megadása szükséges, ha valaki nem adja meg ezeket az Adatokat, akkor nem tudja a Honlap szolgáltatását igénybe venni. Az Adatok megadása szükséges tehát a Megrendelés leadása és annak teljesítése, valamint a reklamáció intézése érdekében. A regisztrációval az Ügyfél jóváhagyja, hogy az Adatok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek.

 

Az Ügyfél által biztosított Adatokat az Adatkezelő nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Az Ügyfelek által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Adatokat ez irányú felhatalmazás vagy jogszabályon alapuló kötelezettség alapján továbbíthatja harmadik személy felé. Az Ügyfél Adatait  az Adatkezelő jogosult továbbadni olyan munkatársnak vagy szerződéses partnernek amelyek szolgáltatást nyújtanak a  Megrendelés teljesítésének érdekében a Megrendelés Európai Gazdasági Térségén vagy a Megrendelés teljesítési helyén belül. Szállításhoz az Adatkezelő a   DPD futárszolgálatot használja, mely a szállítással kapcsolatos adatokat fedi le.

 

Az Adatkezelő ebben az esetben is ügyel arra, hogy az Adatok csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a Megrendelést ténylegesen teljesítik ill. abban szükségesen közreműködnek és amelyek az Adatokat bizalmasan kezelik. Az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfelet, hogy jogszabály által szükséges kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatokat a rendszer automatikusan továbbítja a számviteli programba, az Adatok vonatkozásában az könyvelési szempontból történő technikai adatfeldolgozást az Auditliget Kft. végzi.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az Adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő Ügyfelei számára üzletszerzési célú üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes hozzájárulását követően küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. 

Az Adatkezelő az Adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve az Ügyfél  kérésére törli.

Az Ügyfél regisztrációjának törlésekor, a rögzített adatok is törlésre kerülnek.

 

 1. Adatkezelés jogalapja

Regisztráció: A Honlapon történő vásárláshoz szükséges a regisztráció. A regisztráció önkéntes, amennyiben az érintett Ügyfél igénybe veszi a regisztrációt, a regisztráció alapján történő adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Megrendelés teljesítése: A Megrendelések – regisztrációval történő - leadásával és annak visszaigazolásával szerződés jön létre az Ügyfél és az Adatkezelő között. A Megrendelés teljesítéséhez, azzal kapcsolatban az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz, a kiszállításhoz, a Megrendelésből fakadó esetleges jogi igények érvényesíthetőségéhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, piackutatás: Közvetlen üzletszerzési vagy piackutatási célú adatkezelésre akkor kerül sor, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult. Az adatkezelés jogalapja ezen esetekben a GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes érintetti hozzájárulás.

Tájékoztatók, címzett tartalom eljuttatása az ügyfeleknek: Egyes esetekben az Ügyfelek számára tájékoztató anyagok kiküldésére kerülhet sor, ezen tartalmak kiküldése során megvalósuló adatkezelés jogalapja az Ügyféllel kötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatások esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése. Egyes esetekben értesítések kiküldésére jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor (pl. Megrendelés visszaigazolása), ilyen esetben az adatkezelés további jogalapját jelenti a GDPR 6 cikk 1) bekezdésnek c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

Statisztika, informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme: Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott személyes adatokat statisztikai célokból, az Ügyfelek jogainak védelme érdekében, valamint technikai fejlesztések és mindezeken keresztül a szolgáltatás magas színvonalon történő nyújtása érdekében kezel. Az ilyen jellegű adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke. E típusú adatkezelés  során a jogos érdek érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a honlapot használó érintettek személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, a honlap biztonságos működéséhez és adatbiztonsági követelményének teljesítéséhez szükséges és arányos a jogkorlátozás.

Jogszabályon alapuló, illetve közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés: Különböző jogszabályok olyan előírásokat tartalmaznak, melyek alapján az Adatkezelő köteles bizonyos személyes adatokat kezelni. Az adó- számviteli jogszabályok pl. meghatározott ideig bizonylat-őrzési kötelezettséget írnak elő. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség a GDPR 6.cikk 1) bekezdés c) pontja alapján.

 

       IV. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve az Ügyfél kérésére törli. Egyes jogszabályok kötelezettségeket állapítanak meg bizonyos adatok és dokumentumok őrzésére vonatkozóan, melyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az adatkezelés az Ügyfél általi regisztrációval, illetve megrendelés leadásával veszi kezdetét. Az Ügyfél regisztrációjának törlésekor, a rögzített adatok is törlésre kerülnek. Haladéktalanul törlésre kerülnek az Ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az Ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja kivéve, amennyiben az adatok további kezelése más célból és jogalapon valósul meg (pl. jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények érvényesítése, kutatási, statisztikai célú adatkezelés). Az adatok törlésével az adatkezelés véget ér.

 

 1. Cookie-k

 

A Honlap cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a Honlap az Ügyfél böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Honlap használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt össze gyűjtsön a ügyfél-látogatókról, a Megrendelés teljesítése érdekében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá, nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ügyfél személyes és önkéntes hozzájárulása.

 

       VI. Az érintett jogai és azok érvényesítése

 

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek, Ügyfelek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. azonban ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. A Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A Adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak oly módon tesz eleget, hogy az információkat a Adatkezelő ("Adatkezelési tájékoztató" címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Az Adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja.

Az Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg. Az Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. A Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

        VII. Panasz, jogorvoslat

Az érintett Ügyfelek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, a meghatározott elérhetőségek bármelyikén, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az Ügyfél, mint érintett  jogosult az  Adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az Ügyfél jogorvoslati joga bíróság előtt az Infotv. 22. §-a alapján: A jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:      1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:          +36 (1) 391-1400

fax.:                 +36 (1) 391-1410

honlap:         www.naih.hu

Ingyenes szállítás 25.000 Ft felett
Ingyenes szállítás 25.000 Ft felett
Gyors és precíz szállítás GLS futárszolgálattal
Gyors és precíz szállítás GLS futárszolgálattal
Kényelmes és biztonságos fizetés
Kényelmes és biztonságos fizetés